ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ

Chuyên viên nghiệp vụ:
PHẠM VĂN ĐÔNG
Chuyên viên nghiệp vụ:
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Chuyên viên nghiệp vụ:
Luật sư HỒ THỊ TRÚC LINH
Chuyên viên nghiệp vụ:
Chuyên viên nghiệp vụ:
Chuyên viên nghiệp vụ:
TRẦN DUY MỸ
Chuyên viên nghiệp vụ:
Luật sư PHẠM NHƯ NGỌC
Chuyên viên nghiệp vụ:
LÊ THỊ NHUNG
Chuyên viên Tư vấn nghiệp vụ:
PHẠM VĂN TÀU