Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Nguyễn Văn Hùng

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  36 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
 
Di sản: phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ông NGUYỄN VĂN HÙNG được thừa kế từ cha là ông NGUYỄN VĂN VIỄN và mẹ là bà HUỲNH THỊ MAI tại địa chỉ số 75/33 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
 
Kính gửi:       UBND PHƯỜNG 03, QUẬN 8, TP. HCM, và:
UBND PHƯỜNG TÂN KIỂNG, QUẬN 7, TP. HCM.
 
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN VĂN HÙNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Họ tên                                    : NGUYỄN HỮU VINH                Năm sinh: 1954
CMND số                   : 022 040 934 cấp tại CA Tp.HCM    
Hộ khẩu thường trú  : 75/40B Lê Văn Lương, tổ 13, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp.HCM
Là anh của ông NGUYỄN VĂN HÙNG
 1. Họ tên                                    : NGUYỄN THỊ LIỄU                    Năm sinh: 1957
CMND số                   : 022 402 476 cấp tại CA Tp.HCM
Hộ khẩu thường trú  : 288/42 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, Tp.HCM
 Là em của ông NGUYỄN VĂN HÙNG
 1. Họ tên                                    : NGUYỄN VĂN HÒA                  Năm sinh: 1960
Hộ khẩu thường trú  : 75/33 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, Tp.HCM
 1. Họ tên                                    : NGUYỄN VĂN HIỆP                  Năm sinh: 1962
Hộ khẩu thường trú  : 75/33 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, Tp.HCM
Cùng là em của ông NGUYỄN VĂN HÙNG
 1. Họ tên                                    : NGUYỄN VĂN LỰC                    Năm sinh: 1964
Chết ngày                  : 06/07/2010
Là em của ông NGUYỄN VĂN HÙNG và là anh ông NGUYỄN VĂN HOÀNG
Khi chết ông LỰC có vợ và các con gồm:
 1. Bà (vợ)           : NGUYỄN THỊ LẸ             Năm sinh: 1967
            CMND số       : 021 147 039 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông (Con)      : NGUYỄN MINH LUÂN              Năm sinh: 1990
            CMND số       : 024 331 418 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Bà (Con)        : NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH     Năm sinh: 1994
            CMND số       : 025 203 809 cấp tại CA Tp.HCM
            Cùng thường trú: 75/36 Lê Văn Lương, tổ 13, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp.HCM
 1. Họ tên                                    : NGUYỄN VĂN VIỆT                  Năm sinh: 1967
CMND số                   : 022 040 934 cấp tại CA Tp.HCM    
Hộ khẩu thường trú  : 75/33 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, Tp.HCM
 1. Họ tên                                    : NGUYỄN THỊ LỆ NGA              Năm sinh: 1969
Cư trú                         : Đài Loan
 1. Họ tên                                    : NGUYỄN VĂN NHỊ                    Năm sinh: 1971
CMND số                   : 022 432 754 cấp tại CA Tp.HCM    
Hộ khẩu thường trú  : 75/33 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, Tp.HCM
Cùng là em của ông NGUYỄN VĂN HÙNG
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế di sản do ông NGUYỄN VĂN HÙNG để lại.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN VĂN HÙNG sinh năm 1957, chết ngày 09/7/2008 (Theo giấy chứng tử số 8, quyển số 01/2015 ngày 22/01/2015 của Ủy ban nhân dân Phường 03, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 75/33 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 00656/2003 do Ủy ban nhân dân quận 8, Tp.HCM cấp ngày 27/05/2003;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 03/06/2003
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông NGUYỄN VĂN HÙNG không để lại Di chúcvà bất kỳ nghĩa vụ nào mà người thừa kế của ông NGUYỄN VĂN HÙNG phải thực hiện. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông NGUYỄN VĂN HÙNG để lại gồm:
 • Cha của ông NGUYỄN VĂN HÙNG là ông NGUYỄN VĂN VIỄN chết trước ông NGUYỄN VĂN HÙNG (có giấy chứng tử)
 • Mẹ của ông NGUYỄN VĂN HÙNG là bà HUỲNH THỊ MAI chết trước ông NGUYỄN VĂN HÙNG (có giấy chứng tử).
 • Khi còn sống, Ông NGUYỄN VĂN HÙNG sống độc thân, không có kết hôn, chung sống như vợ chồng với bất kỳ ai và cũng không có con (con riêng, con chung, con nuôi).
Do không có người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ hai của ông NGUYỄN VĂN HÙNG gồm:
 • Ông bà nội của ông NGUYỄN VĂN HÙNG là không rõ họ, tên chết trước ông NGUYỄN VĂN HÙNG từ lâu và không có giấy chứng tử.
 • Ông bà ngoại của ông NGUYỄN VĂN HÙNG là không rõ họ, tên chết trước ông NGUYỄN VĂN HÙNG từ lâu và không có giấy chứng tử.
 • Ông NGUYỄN VĂN HÙNG không có cháu gọi bằng ông nội, ông ngoại.
 • Ông NGUYỄN VĂN HÙNG có các anh chị em có tên sau: ông NGUYỄN HỮU VINH, bà NGUYỄN THỊ LIỄU, ông NGUYỄN VĂN HÒA, ông NGUYỄN VĂN HIỆP, ông NGUYỄN VĂN LỰC, ông NGUYỄN VĂN VIỆT, bà NGUYỄN THỊ LỆ NGA, ông NGUYỄN VĂN NHỊ, ông NGUYỄN VĂN HOÀNG.
 • Trong đó có ông NGUYỄN VĂN LỰC chết ngày 06/7/2010, Cha, mẹ của ông NGUYỄN VĂN LỰC đều chết trước ông NGUYỄN VĂN LỰC, Ông NGUYỄN VĂN LỰC có vợ là bà NGUYỄN THỊ LẸ và con là: NGUYỄN MINH LUÂN và NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH. Do ông NGUYỄN CĂN LỰC chết sau ông NGUYỄN VĂN HÙNG nên vợ và con của ông NGUYỄN VĂN LỰC sẽ thừa hưởng phần di sản ông NGUYỄN VĂN LỰC được thừa kế từ ông NGUYỄN VĂN HÙNG.
Do đó, những người thừa kế di sản do ông NGUYỄN VĂN HÙNG để lại gồm: ông NGUYỄN HỮU VINH, bà NGUYỄN THỊ LIỄU, ông NGUYỄN VĂN HÒA, ông NGUYỄN VĂN HIỆP, ông NGUYỄN VĂN VIỆT, bà NGUYỄN THỊ LỆ NGA, ông NGUYỄN VĂN NHỊ, ông NGUYỄN VĂN HOÀNG, bà NGUYỄN THỊ LẸ, ông NGUYỄN MINH LUÂN, bà NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH.
(Kèm theo Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà NGUYỄN THỊ LIỀU và ông NGUYỄN VĂN NHỊ).
 Bằng văn bản này các bên khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN VĂN HÙNG để lại như sau:
Các ông, bà: NGUYỄN THỊ LẸ, NGUYỄN MINH LUÂN, NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ Ông NGUYỄN VĂN LỰC (phần ông NGUYỄN VĂN LỰC được thừa kế từ ông NGUYỄN VĂN HÙNG) để lại theo luật định cho Bà NGUYỄN THỊ LIỄU.
Các ông, bà: NGUYỄN HỮU VINH, NGUYỄN VĂN HÒA, NGUYỄN VĂN HIỆP, NGUYỄN VĂN VIỆT, NGUYỄN THỊ LỆ NGA, NGUYỄN VĂN NHỊ tụ nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần di sản mình được thừa kế từ ông NGUYỄN VĂN HÙNG cho bà NGUYỄN THỊ LIỄU.
Bà NGUYỄN THỊ LIỄU ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế khác tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN VĂN HÙNG hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 03, QUẬN 8, TP. HCM và UBND PHƯỜNG TÂN KIỂNG, QUẬN 7, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 770
 • tháng này: 40494
 • Tổng lượt truy cập: 5181812