Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Nguyễn Văn Bê, bà Trần Thị Trầm và ông Nguyễn Văn Danh

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 90 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 13 tháng 3    năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
 • Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 95/86/10 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM
 • Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 95/86/11B Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 3, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Bê, bà Trần Thị Trầm và ông Nguyễn Văn Danh để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ HOÀNG                          Sinh năm: 1950
CMND số       : 020 634 789 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : tổ 3, ấp Hàng Gòn, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ TRANG                           Sinh năm: 1956
CMND số       : 270 263 400 cấp tại CA tỉnh Đồng Nai  
Thường trú     : tổ 6, khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ HIỀN                               Sinh năm: 1961
CMND số       : 020 634 694            cấp tại CA TP HCM
Thường trú     : 95/104 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
 1. Ông                 : NGUYỄN VĂN THẢO                             Sinh năm: 1963
CMND số       : 020 655 382 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 95/104 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ LOAN                              Sinh năm: 1965
CMND số       : 021 726 977 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 79/48A1 Tân Hòa Đông, P. 14, Q. 6, TP HCM.
 1. Ông                 : NGUYỄN VĂN DANH                             Sinh ngày: 19/11/1947
Chết ngày      : 20/10/2003
Những người có tên nêu trên đều là con của ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm.
 1. Bà                   : TRẦN THỊ HƯƠNG                                Sinh năm: 1954
CMND số       : 020 061 298 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 95/36/28A Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
Là con riêng của Trần Thị Trầm.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà Trần Thị Trầm sinh năm 1929, chết ngày 03/06/1996 theo Giấy chứng tử số 177/1996, quyển số 01/1996 đăng ký tại UBND quận Bình Thạnh, TP HCM ngày 01/08/1996.
Ông Nguyễn Văn Bê sinh năm 1925, chết năm 1970 và không có giấy chứng tử. (Có Giấy cam kết kèm theo)
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản do ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm là:
 • Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 95/86/10 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 118022, số vào sổ cấp GCN: CH00744 do UBND quận Bình Thạnh TP HCM cấp ngày 16/08/2011;
 • Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 95/86/11B Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 118023, số vào sổ cấp GCN: CH00743 do UBND quận Bình Thạnh TP HCM cấp ngày 16/08/2011;
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 26/10/2011.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Di sản do ông Nguyễn Văn Bê để lại là Phần tài sản thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Bê đối với nhà và đất tại địa chỉ 95/86/10 Đinh Tiên Hoàng, P. 3,                      Q. Bình Thạnh, TP HCM và 95/86/11B Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Bê không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Văn Bê gồm:
- Cha và mẹ của ông Nguyễn Văn Bê không rõ họ tên, đều chết trước ông Nguyễn Văn Bê và không có giấy chứng tử. (Có Giấy cam kết kèm theo)
- Ông Nguyễn Văn Bê có vợ là bà Trần Thị Trầm nhưng không có giấy chứng nhận kết hôn. (Có Giấy cam kết kèm theo)
- Ông Nguyễn Văn Bê có các người con như đã nêu trên. Bà Trần Thị Hương là con riêng của bà Trần Thị Trầm nhưng có mối quan hệ nuôi dưỡng với ông Nguyễn Văn Bê. Do đó, bà Trần Thị Hương được thừa kế di sản do ông Nguyễn Văn Bê để lại.
(Có Giấy khai sinh và Giấy cam kết kèm theo)
Như vậy, những người thừa kế của ông Nguyễn Văn Bê gồm: bà Trần Thị Trầm, ông Nguyễn Văn Danh, bà Nguyễn Thị Hoàng, bà Nguyễn Thị Trang, bà Nguyễn Thị Hiền, ông Nguyễn Văn Thảo, bà Nguyễn Thị Loan và bà Trần Thị Hương.
 1. Di sản do bà Trần Thị Trầm để lại là Phần tài sản thuộc sở hữu của bà Trần Thị Trầm và phần tài sản bà Trần Thị Trầm được thừa kế từ ông Nguyễn Văn Bê đối với nhà và đất tại địa chỉ 95/86/10 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM và 95/86/11B Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Trần Thị Trầm không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Trần Thị Trầm gồm:
- Cha và mẹ của bà Trần Thị Trầm không rõ họ tên, đều chết trước bà Trần Thị Trầm và không có giấy chứng tử. (Có Giấy cam kết kèm theo)
- Bà Trần Thị Trầm có chồng là ông Nguyễn Văn Bê nhưng không có giấy chứng nhận kết hôn. Ông Nguyễn Văn Bê đã chết năm 1970, chết trước bà Trần Thị Trầm. (Có Giấy cam kết kèm theo)
- Bà Trần Thị Trầm có các người con như đã nêu trên. (Có Giấy khai sinh kèm theo)
Như vậy, những người thừa kế của bà Trần Thị Trầm gồm: ông Nguyễn Văn Danh, bà Nguyễn Thị Hoàng, bà Nguyễn Thị Trang, bà Nguyễn Thị Hiền, ông Nguyễn Văn Thảo, bà Nguyễn Thị Loan và bà Trần Thị Hương.
 1. Di sản do ông Nguyễn Văn Danh để lại là Phần tài sản ông Nguyễn Văn Danh được thừa kế từ ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm đối với nhà và đất tại địa chỉ 95/86/10 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM và 95/86/11B Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
Người thừa kế khai rằng, ông Nguyễn Văn Danh không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất phần di sản của ông Nguyễn Văn Danh gồm:
- Cha và mẹ của ông Nguyễn Văn Danh là ông Nguyễn Văn Bê và bà Trần Thị Trầm, đều chết trước ông Nguyễn Văn Danh. (Như đã nêu trên)
- Ông Nguyễn Văn Danh sống độc thân, không có vợ và không có con. (Có Giấy cam kết kèm theo)
Như vậy, không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Văn Danh.
Những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai phần di sản của ông Nguyễn Văn Danh gồm:
- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của ông Nguyễn Văn Danh không rõ họ tên, đều chết trước ông Nguyễn Văn Danh từ lâu và không có giấy chứng tử. (Có Giấy cam kết kèm theo)
- Ông Nguyễn Văn Danh không có con nên không có cháu ruột gọi ông Nguyễn Văn Danh là ông nội, ông ngoại.
- Ông Nguyễn Văn Danh có anh, chị, em ruột là: bà Nguyễn Thị Hoàng, bà Nguyễn Thị Trang, bà Nguyễn Thị Hiền, ông Nguyễn Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Loan.
Như vậy, người thừa kế của ông Nguyễn Văn Danh là bà Nguyễn Thị Hoàng, bà Nguyễn Thị Trang, bà Nguyễn Thị Hiền, ông Nguyễn Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Loan.
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN THỊ HOÀNG, NGUYỄN THỊ TRANG, NGUYỄN VĂN THẢO, NGUYỄN THỊ LOAN, TRẦN THỊ HƯƠNG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế như đã nêu trên choNGUYỄN THỊ HIỀN. Bà NGUYỄN THỊ HIỀN ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Bê, bà Trần Thị Trầm và ông Nguyễn Văn Danh hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 502
 • tháng này: 40226
 • Tổng lượt truy cập: 5181544