Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà Huỳnh Thị Nữ, ông Lê Văn Ngà, bà Lê Thị Kim Nguyệt, bà Lê Thị Giàu, ông Lê Văn Phú và ông Lê Tuấn Khanh

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:   460 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày  20  tháng 11 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số
 84/46 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Huỳnh Thị Nữ, ông Lê Văn Ngà, bà Lê Thị Kim Nguyệt, bà Lê Thị Giàu, ông Lê Văn Phú và ông Lê Tuấn Khanh để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : LÊ THẾ SANG                                          Sinh năm: 1954
CMND số       : 022 301 327 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 84/46 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
 1. Bà                   : LÊ THỊ KIM CHI                         Sinh năm: 1967
CMND số       : 022 056 104 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú     : 84/46 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
 1. Ông                 : LÊ VĂN SÁNG                                          Sinh năm: 1962
 2. Ông                 : LÊ THANH LIÊM                                    Sinh năm: 1966
 3. Ông                 : LÊ THANH LONG                                   Sinh năm: 1969
Ông LÊ VĂN SÁNG, ông LÊ THANH LIÊM và ông LÊ THANH LONG có người đại diện theo ủy quyền là:
Ông                 : VÕ TẤN SINH                                           Sinh năm: 1962
CMND số       : 020 377 656 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú     : 953 Trần Xuân Soạn, Tổ 5, Kp3, P. Tân Hưng, Q. 7, TP HCM.
(Có hợp đồng ủy quyền kèm theo. Ông VÕ TẤN SINH cam kết các hợp đồng ủy quyền này còn hiệu lực pháp luật)
 1. Bà                   : LÊ THỊ GIÀU                                            Sinh năm: 1957
Chết ngày      : 05/03/1980
 1. Ông                 : LÊ VĂN PHÚ                                             Sinh năm: 1959
Chết ngày      : 26/12/1999
 1. Ông                 : LÊ TUẤN KHANH                                   Sinh năm: 1964 
Chết ngày      : 11/11/2003
 1. Bà                   : LÊ THỊ KIM NGUYỆT               Sinh năm: 1972 
Chết ngày      : 01/01/1977
Sinh thời, các ông, bà: LÊ THỊ GIÀU, LÊ VĂN PHÚ, LÊ TUẤN KHANH, LÊ THỊ KIM NGUYỆT đều sống độc thân, không kết hôn hay chung sống với ai như vợ chồng và không có con. (Có Giấy cam kết)
Các ông, bà: LÊ THẾ SANG, LÊ THỊ KIM CHI, LÊ VĂN SÁNG, LÊ THANH LIÊM, LÊ THANH LONG, LÊ THỊ GIÀU, LÊ VĂN PHÚ, LÊ TUẤN KHANH, LÊ THỊ KIM NGUYỆT đều là con của bà Huỳnh Thị Nữ và ông Lê Văn Ngà.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà Huỳnh Thị Nữ sinh năm 1932, chết ngày 22/04/1973 theo Giấy chứng tử số 36 do UBND cấp 1 (quận Nhì Sài Gòn cũ) cấp.
Ông Lê Văn Ngà sinh năm 1930, chết ngày 24/04/1999 theo Giấy chứng tử số 73, quyển số 01/99 do UBND P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM cấp.
Bà Lê Thị Giàu sinh năm 1957, chết ngày 05/03/1980 theo Giấy chứng tử số 110/2014, quyển số 01/2014 do UBND P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM cấp.
Ông Lê Văn Phú sinh năm 1959, chết ngày 26/12/1999 theo Giấy chứng tử số 143, quyển số 01/99 do UBND P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM cấp.
Ông Lê Tuấn Khanh sinh năm 1964, chết ngày 11/11/2003 theo Giấy chứng tử số 112/2014, quyển số 01/2014 do UBND P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM cấp.
Bà Lê Thị Kim Nguyệt sinh năm 1972, chết ngày 01/01/1977 theo Giấy chứng tử số 111/2014, quyển số 01/2014 do UBND P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế do ông Lê Văn Ngà và bà Huỳnh Thị Nữ để lại là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 84/46 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 5683/2007/UB-GCN ngày 25/12/2007 do UBND Q. 1, TP HCM cấp;
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 19/07/2008.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Di sản do bà Huỳnh Thị Nữ để lại là phần tài sản thuộc quyền sở hữu của bà Huỳnh Thị Nữ đối với nhà, đất tại địa chỉ số 84/46 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Huỳnh Thị Nữ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Huỳnh Thị Nữ gồm:
- Cha và mẹ của bà Huỳnh Thị Nữ không rõ họ tên, đều chết trước bà Huỳnh Thị Nữ và không có giấy chứng tử. (Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân)
- Chồng của bà Huỳnh Thị Nữ là ông Lê Văn Ngà. (Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân) 
- Con của bà Huỳnh Thị Nữ là các ông, bà: LÊ THẾ SANG, LÊ THỊ KIM CHI, LÊ VĂN SÁNG, LÊ THANH LIÊM, LÊ THANH LONG, LÊ THỊ GIÀU, LÊ VĂN PHÚ, LÊ TUẤN KHANH, LÊ THỊ KIM NGUYỆT. (Có giấy khai sinh)
Như vậy, những người thừa kế di sản do Huỳnh Thị Nữ để lại là các ông, bà: LÊ VĂN NGÀ, LÊ THẾ SANG, LÊ THỊ KIM CHI, LÊ VĂN SÁNG, LÊ THANH LIÊM, LÊ THANH LONG, LÊ THỊ GIÀU, LÊ VĂN PHÚ, LÊ TUẤN KHANH và LÊ THỊ KIM NGUYỆT.
 1. Di sản do bà Lê Thị Kim Nguyệt để lại là phần tài sản bà Lê Thị Kim Nguyệt được thừa kế từ mẹ là bà Huỳnh Thị Nữ đối với nhà, đất tại địa chỉ số 84/46 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Lê Thị Kim Nguyệt gồm:
- Cha của bà Lê Thị Kim Nguyệt là ông Lê Văn Ngà.
- Vì bà Lê Thị Kim Nguyệt chết khi còn nhỏ nên chưa có chồng, con.
Như vậy, ông Lê Văn Ngà là người thừa kế duy nhất di sản do bà Lê Thị Kim Nguyệt để lại.
 1. Di sản do bà Lê Thị Giàu để lại là phần tài sản bà Lê Thị Giàu được thừa kế từ mẹ là bà Huỳnh Thị Nữ đối với nhà, đất tại địa chỉ số 84/46 Bùi Viện,            P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời, bà Lê Thị Giàu không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Lê Thị Giàu gồm:
- Cha của bà Lê Thị Giàu là ông Lê Văn Ngà.
- Bà Lê Thị Giàu sinh thời sống độc thân, không có chồng, không chung sống với ai như vợ chồng và không có con.
Như vậy, ông Lê Văn Ngà là người thừa kế duy nhất di sản do bà Lê Thị Giàu để lại.
 1. Di sản do ông Lê Văn Ngà để lại là phần tài sản thuộc quyền sở hữu của ông Lê Văn Ngà và phần tài sản ông Lê Văn Ngà được thừa kế từ vợ là bà Huỳnh Thị Nữ và con là Lê Thị Kim Nguyệt, Lê Thị Giàu đối với nhà, đất tại địa chỉ số 84/46 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời, ông Lê Văn Ngà không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Lê Văn Ngà gồm:
- Cha và mẹ của ông Lê Văn Ngà không rõ họ tên, đều chết trước ông Lê Văn Ngà và không có giấy chứng tử. (Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân)
- Vợ của ông Lê Văn Ngà là bà Huỳnh Thị Nữ, đã chết năm 1973, chết trước ông Lê Văn Ngà. (Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân và Giấy chứng tử)
- Con của ông Lê Văn Ngà là các ông, bà: LÊ THẾ SANG, LÊ THỊ KIM CHI, LÊ VĂN SÁNG, LÊ THANH LIÊM, LÊ THANH LONG, LÊ THỊ GIÀU, LÊ VĂN PHÚ, LÊ TUẤN KHANH, LÊ THỊ KIM NGUYỆT. (Có giấy khai sinh)
Trong những người con nêu trên, ông Lê Văn Ngà có những người con đã chết trước ông Lê Văn Ngà là: LÊ THỊ KIM NGUYỆT và LÊ THỊ GIÀU (như đã nêu trên).
Như vậy, những người thừa kế di sản do ông Lê Văn Ngà để lại là các ông, bà: LÊ THẾ SANG, LÊ THỊ KIM CHI, LÊ VĂN SÁNG, LÊ THANH LIÊM, LÊ THANH LONG, LÊ VĂN PHÚ và LÊ TUẤN KHANH.
 1. Di sản do ông Lê Văn Phú để lại là phần tài sản ông Lê Văn Phú được thừa kế từ mẹ là bà Huỳnh Thị Nữ và cha là ông Lê Văn Ngà đối với nhà, đất tại địa chỉ số 84/46 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Vì cha, mẹ của ông Lê Văn Phú đều chết trước ông Lê Văn Phú, ông Lê Văn Phú sống độc thân, không có vợ, không chung sống với ai như vợ chồng và không có con, do đó, không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Lê Văn Phú.
Những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai của ông Lê Văn Phú gồm:
- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của ông Lê Văn Phú đều đã chết trước ông Lê Văn Phú.
- Ông Lê Văn Phú không có con nên không có cháu gọi ông Lê Văn Phú là ông nội, ông ngoại.
- Anh, chị, em ruột của ông Lê Văn Phú là các ông, bà: LÊ THẾ SANG, LÊ THỊ KIM CHI, LÊ VĂN SÁNG, LÊ THANH LIÊM, LÊ THANH LONG, LÊ THỊ GIÀU, LÊ TUẤN KHANH và LÊ THỊ KIM NGUYỆT. Trong đó, bà LÊ THỊ GIÀU và bà LÊ THỊ KIM NGUYỆT đã chết trước ông Lê Văn Phú.
(Có Tường trình và cam kết về quan hệ nhân thân)
Như vậy, những người thừa kế của ông Lê Văn Phú là các ông, bà: LÊ THẾ SANG, LÊ THỊ KIM CHI, LÊ VĂN SÁNG, LÊ THANH LIÊM, LÊ THANH LONG và LÊ TUẤN KHANH.
 1. Di sản do ông Lê Tuấn Khanh để lại là phần tài sản ông Lê Tuấn Khanh được thừa kế từ mẹ là bà Huỳnh Thị Nữ, cha là ông Lê Văn Ngà và anh là ông Lê Văn Phú đối với nhà, đất tại địa chỉ số 84/46 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Vì cha, mẹ của ông Lê Tuấn Khanh đều chết trước ông Lê Tuấn Khanh, ông Lê Tuấn Khanh sống độc thân, không có vợ, không chung sống với ai như vợ chồng và không có con, do đó, không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Lê Tuấn Khanh.
Những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai của ông Lê Tuấn Khanh gồm:
- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của ông Lê Tuấn Khanh đều đã chết trước ông Lê Tuấn Khanh.
- Ông Lê Tuấn Khanh không có con nên không có cháu gọi ông Lê Tuấn Khanh là ông nội, ông ngoại.
- Anh, chị, em ruột của ông Lê Tuấn Khanh là các ông, bà: LÊ THẾ SANG, LÊ THỊ KIM CHI, LÊ VĂN SÁNG, LÊ THANH LIÊM, LÊ THANH LONG, LÊ THỊ GIÀU, LÊ VĂN PHÚ và LÊ THỊ KIM NGUYỆT. Trong đó, bà LÊ THỊ GIÀU, ông LÊ VĂN PHÚ và bà LÊ THỊ KIM NGUYỆT đã chết trước ông Lê Tuấn Khanh.
(Có Tường trình và cam kết về quan hệ nhân thân)
Như vậy, những người thừa kế của ông Lê Tuấn Khanh là các ông, bà: LÊ THẾ SANG, LÊ THỊ KIM CHI, LÊ VĂN SÁNG, LÊ THANH LIÊM LÊ THANH LONG.
Bằng văn bản này, các ông: LÊ VĂN SÁNG, LÊ THANH LIÊM, LÊ THANH LONG (do ông VÕ TẤN SINH làm đại diện theo ủy quyền) và ông LÊ THẾ SANG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế theo luật định cho LÊ THỊ KIM CHI. Bà LÊ THỊ KIM CHI ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Huỳnh Thị Nữ, ông Lê Văn Ngà, bà Lê Thị Kim Nguyệt, bà Lê Thị Giàu, ông Lê Văn Phú và ông Lê Tuấn Khanh hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 583
 • tháng này: 40307
 • Tổng lượt truy cập: 5181625