Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà BÙI VĂN BÉ

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 475  / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 28 tháng 11năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: 409 Ụ Cây, P.10, Q.8, TP.HCM
Kính gửi:       UBND PHƯỜNG 10, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông BÙI VĂN BÉ để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông     : BÙI HOÀNG TUẤN                     Sinh năm 1967.
CMND số      : 021 654 850 cấp tại Công an Tp.HCM.
Thường trú: 409 Ụ Cây, P.10, Q.8, TP. HCM
 1. Bà       : BÙI LỆ THANH                            Sinh năm 1955.
CMND số      : 020 980 844 cấp tại Công an Tp.HCM.
Thường trú: 154/7 Phong Phú, P.12, Q.8, TP.HCM
 1. Bà       : BÙI LỆ HỒNG                              Sinh năm 1956.
CMND số      : 020 980 843 cấp tại Công an Tp.HCM.
Thường trú: 409 Ụ Cây, P.10, Q.8, TP. HCM
 1. Ông     : BÙI KHẢI QUANG                      Sinh năm 1960.
CMND số      : 022 818 449 cấp tại Công an Tp.HCM.
Thường trú: 43/537A Dã Tượng, P.10, Q.8, TP. HCM
 1. Bà       : BÙI THỊ LỆ CHI                          Sinh năm 1964.
CMND số      : 021 650 458 cấp tại Công an Tp.HCM.
Thường trú: 409 Ụ Cây, P.10, Q.8, TP. HCM
 1. Bà       : BÙI THỊ LỆ THU             Sinh năm 1968.
CMND số      : 022 337 882 cấp tại Công an Tp.HCM.
Thường trú: 405/61/20 + 21 Hậu Giang, P.11, Q.6, TP. HCM
 1. Ông     : BÙI KHẢI QUANG                      Sinh năm 1975
Chết năm 2014. Ông Bá có vợ là:
 1. Bà: NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT                Sinh năm 1976
CMND số             : 022 805 980 cấp tại Công an Tp.HCM.
Thường trú: 409 Ụ Cây, P.10, Q.8, TP. HCM
Các con:
 1. Ông           : BÙI HOÀNG TÚ               Sinh năm 1996.
CMND số             : 025 744 418 cấp tại Công an Tp.HCM.
Thường trú: 409 Ụ Cây, P.10, Q.8, TP. HCM
 1. Trẻ:           BÙI HOÀNG HẬU              Sinh năm 2001
 2. Trẻ:           BÙI THỊ THU TRÚC         Sinh năm 2007
 3. Trẻ:           BÙI HOÀNG PHÚC           Sinh năm 2010
Cùng thường trú: 409 Ụ Cây, P.10, Q.8, TP. HCM
(Bà Nguyệt hành động nhân danh các nhân và làm đại diện ủy quyền cho ông Tú và đại diện theo pháp luật cho bà trẻ HOÀNG HẬU, THU TRÚC, HOÀNG PHÚC).
Là các con và cháu ông BÙI VĂN BÉ.
Theo quy định pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông BÙI VĂN BÉ
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông BÙI VĂN BÉ, sinh năm 1932, chết năm 1997, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết:  409 Ụ Cây, P.10, Q.8, TP. HCM. (Giấy chứng tử số 14, quyển số 01/1997 do UBND phường 8, Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/02/1997).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 409 Ụ Cây, P.10, Q.8, TP. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 02563/2004  do Ủy ban nhân dân Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/3/2004, Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 31/3/2004).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Khai di sản thừa kế ông Bùi Văn Bé:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông BÙI VĂN BÉ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông BÙI VĂN BÉ gồm:
 • Cha của Ông BÙI VĂN BÉ tên BÙI VĂN NGỌ không nhớ năm sinh, trước Ông BÉ và không có chứng tử.
 • Mẹ của Ông BÙI VĂN BÉ tên PHẠM THỊ DƯ không nhớ năm sinh, trước Ông BÉ và không có chứng tử.
 • Vợ ông BÙI VĂN BÉ tên là NGUYỄN THỊ PHÁT,sinh năm 1930, chết năm 1983.
 • Ông BÙI VĂN BÉ và bà NGUYỄN THỊ PHÁT có các người con nêu ở trên.
Trong đó có 02 người con đã chết là:
+ BÙI THỊ LỆ MINH, sinh năm 1958, lúc còn sống, bà MINH sống độc thân, không đăng ký kết hôn với ai, không có con đẻ, con nuôi khác. (Có tờ tường trình quan hệ và cam kết quan hệ nhân thân).
+ BUIG HOÀNG BÁ sinh năm 1975, chết năm 2014, ông Bá có vợ và các con nêu ở trên.
Vậy người được hưởng di sản thừa kế của ông Bé gồm: BÙI HOÀNG TUẤN, BÙI LỆ THANH, BÙI LỆ HỒNG, BÙI KHẢI QUANG, BÙI THỊ LỆ CHI, BÙI THỊ LỆ THU.
Bằng văn bản này, các ông, bà: BÙI LỆ THANH, BÙI LỆ HỒNG, BÙI KHẢI QUANG, BÙI THỊ LỆ CHI, BÙI THỊ LỆ THU tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện toàn bộ tài sản của mình được thừa kế từ khối di sản mà ông BÙI VĂN BÉ để lại theo luật định cho ông BÙI HOÀNG TUẤN.
 1. Khai nhận di sản thừa kế ông BÙI HOÀNG BÁ được thừa kế từ ông BÙI VĂN BÉ:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông BÙI HOÀNG BÁ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông BÁ được hưởng thừa kế từ cha là Ông BÙI VĂN BÉ gồm:
Cha mẹ ông BÙI HOÀNG BÁ là ông BÙI VĂN BÉ và bà NGUYỄN THỊ PHÁT chết trước ông BÁ
Vợ ông BÙI HOÀNG BÁ là bà NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT (có giấy kết hôn)
Ông BÙI HOÀNG BÁ và bà NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT có các người con nêu trên.
Vậy, người được hưởng thừa kế từ ông BÁ đối với di săn do ông BÉ để lại gồm các ông, bà NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT, BÙI HOÀNG TÚ, BÙI HOÀNG HẬU, BÙI THỊ THU TRÚC, BÙI HOÀNG PHÚC.
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT, BÙI HOÀNG TÚ ( bà NGUYỆT hành động nhân danh cá nhân và đại diện theo ủy quyền cho ông TÚ) tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông BÙI VĂN BÉ để lại theo luật định cho ông BÙI HOÀNG TUẤN.
Riêng phần di sản trẻ BÙI HOÀNG HẬU, BÙI THỊ THU TRÚC, BÙI HOÀNG PHÚC được hưởng, có mẹ lag bà NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT đại diện đồng ý bán cho ông BÙI HOÀNG TUẤN với giá 20 (hai mươi) triệu đồng. Bà Nguyệt cam kết sẽ dung số tiền trên để nuôi các trẻ ăn học tới tuổi thành niên.
Ông BÙI HOÀNG TUẤN ngoài việc đồng ý nhận di sản thừa kế của mình được hưởng, nhận tài sản do các đồng thừa kế tặng cho còn đồng ý mua phần di sản do bà Nguyệt đại diện bán như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông BÙI VĂN BÉ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND phường 10, Quận 8, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Trần Duy Mỹ
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 519
 • tháng này: 40243
 • Tổng lượt truy cập: 5181561