Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông DƯƠNG VĂN LỰU và bà LÊ XUÂN THANH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 505/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 283/37 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 01, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông DƯƠNG VĂN LỰU và bà LÊ XUÂN THANH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : DƯƠNG XUÂN THỦY (DUONG THUY XUAN)
      Sinh năm        :  1950
Hộ chiếu số   : 504 704 426 cấp tại Mỹ
Nơi cư trú      : Mỹ
 1. Bà                   : DƯƠNG XUÂN ĐÀO                                           Sinh năm:  1955
CMND số       : 020 341 432 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 283/37 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
 1. Ông                 : DƯƠNG ANH DŨNG                                          Sinh năm:  1960
CMND số       : 020 324 023 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 283/37 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
 • Bà                   : DƯƠNG XUÂN THU                                           Sinh năm:  1959
CMND số       : 020 341 431 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 28/8 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp.HCM
 • Bà                   : DƯƠNG XUÂN HUÊ                                           Sinh năm:  1964
CMND số       : 021 868 519 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 283/37 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, Tp.HCM
 Cùng là các con của Ông DƯƠNG VĂN LỰU và Bà LÊ XUÂN THANH.
Theo Quy định pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông DƯƠNG VĂN LỰU và Bà LÊ XUÂN THANH.
Ông DƯƠNG XUÂN THU hành động nhân danh cá nhân và đại diện theo ủy quyền của các ông, bà: DƯƠNG XUÂN THỦY (DUONG THUY XUAN), DƯƠNG XUÂN ĐÀO, DƯƠNG ANH DŨNG theo Hợp đồng ủy quyền do Văn phòng công chứng Gia Định thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận số 019527 ngày 11/11/20114. Ông THU cam kết ủy quyền nêu trên vẫn còn hiệu lực theo luật định.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông DƯƠNG VĂN LỰU sinh năm 1928, chết ngày 24/7/2010 (Theo giấy chứng tử số 88/2010, quyển số 01/2010 ngày 26/7/2010 của Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh).
Bà LÊ XUÂN THANH sinh năm 1931, chết ngày 31/10/2014 (Theo giấy chứng tử số 126/2014, quyển số 01/2014 ngày 06/11/2014 của Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 283/37 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 19330/2002 do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/09/2002; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 28/08/2002
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Đối với di sản do ông DƯƠNG VĂN LỰU để lại là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông DƯƠNG VĂN LỰU tại địa chỉ số 283/37 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông DƯƠNG VĂN LỰU không để lại Di chúc và bất kỳ nghĩa vụ nào mà người thừa kế của ông DƯƠNG VĂN LỰU phải thực hiện. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông DƯƠNG VĂN LỰU gồm:
 • Cha và mẹ của ông DƯƠNG VĂN LỰU chết trước ông DƯƠNG VĂN LỰU, không có giấy chứng tử.
 • Ông DƯƠNG VĂN LỰU có vợ là bà LÊ XUÂN THANH.
 • Ông DƯƠNG VĂN LỰU và bà LÊ XUÂN THANH có các người con là: DƯƠNG XUÂN THỦY (DUONG THUY XUAN), DƯƠNG XUÂN ĐÀO, DƯƠNG ANH DŨNG, DƯƠNG XUÂN THU, DƯƠNG XUÂN HUÊ, DƯƠNG ANH KIỆT.
 • Ông DƯƠNG ANH KIỆT chết ngày 07/12/2008 (Có giấy chứng tử kèm theo). Trước khi chết, ông DƯƠNG ANH KIỆT sống độc thân, không có vợ, con.
(Kèm Theo Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà LƯƠNG XUÂN HUÊ).
Vậy, những người thừa kế di sản do ông DƯƠNG VĂN LỰU để lại gồm các ông, bà: LÊ XUÂN THANH, DƯƠNG XUÂN THỦY (DUONG THUY XUAN), DƯƠNG XUÂN ĐÀO, DƯƠNG ANH DŨNG, DƯƠNG XUÂN THU, DƯƠNG XUÂN HUÊ.
 1. Đối với di sản do bà LÊ XUÂN THANH để lại là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở bà LÊ XUÂN THANH được thừa kế từ chồng là ông DƯƠNG VĂN LỰU tại địa chỉ số 283/37 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà LÊ XUÂN THANH không để lại Di chúc và bất kỳ nghĩa vụ nào mà người thừa kế của bà LÊ XUÂN THANH phải thực hiện. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà LÊ XUÂN THANH gồm:
 • Cha và mẹ của bà LÊ XUÂN THANH chết trước bà LÊ XUÂN THANH, không có giấy chứng tử.
 • Bà LÊ XUÂN THANH có chồng là Ông DƯƠNG VĂN LỰU.
 • Ông DƯƠNG VĂN LỰU và bà LÊ XUÂN THANH có các người con là: DƯƠNG XUÂN THỦY (DUONG THUY XUAN), DƯƠNG XUÂN ĐÀO, DƯƠNG ANH DŨNG, DƯƠNG XUÂN THU, DƯƠNG XUÂN HUÊ, DƯƠNG ANH KIỆT.
 • Ông DƯƠNG ANH KIỆT chết ngày 07/12/2008 (Có giấy chứng tử kèm theo). Trước khi chết, ông DƯƠNG ANH KIỆT sống độc thân, không có vợ, con.
(Kèm Theo Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà LƯƠNG XUÂN HUÊ).
Vậy, những người thừa kế di sản do bà LÊ XUÂN THANH để lại là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở bà LÊ XUÂN THANH được thừa kế từ chồng là ông DƯƠNG VĂN LỰU tại địa chỉ số 283/37 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh gồm các ông, bà: DƯƠNG XUÂN THỦY (DUONG THUY XUAN), DƯƠNG XUÂN ĐÀO, DƯƠNG ANH DŨNG, DƯƠNG XUÂN THU, DƯƠNG XUÂN HUÊ.
 1. Đối với di sản do bà LÊ XUÂN THANH để lại là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bà LÊ XUÂN THANH tại địa chỉ số 283/37 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà LÊ XUÂN THANH không để lại Di chúc và bất kỳ nghĩa vụ nào mà người thừa kế của bà LÊ XUÂN THANH phải thực hiện. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà LÊ XUÂN THANH gồm:
 • Cha và mẹ của bà LÊ XUÂN THANH chết trước bà LÊ XUÂN THANH, không có giấy chứng tử.
 • Bà LÊ XUÂN THANH có chồng là Ông DƯƠNG VĂN LỰU.
 • Ông DƯƠNG VĂN LỰU và bà LÊ XUÂN THANH có các người con là: DƯƠNG XUÂN THỦY (DUONG THUY XUAN), DƯƠNG XUÂN ĐÀO, DƯƠNG ANH DŨNG, DƯƠNG XUÂN THU, DƯƠNG XUÂN HUÊ, DƯƠNG ANH KIỆT.
 • Ông DƯƠNG ANH KIỆT chết ngày 07/12/2008 (Có giấy chứng tử kèm theo). Trước khi chết, ông DƯƠNG ANH KIỆT sống độc thân, không có vợ, con.
 • Các ông, bà: DƯƠNG XUÂN THỦY (DUONG THUY XUAN), DƯƠNG XUÂN ĐÀO, DƯƠNG ANH DŨNG, DƯƠNG XUÂN THU đã từ chối nhận phần di sản do bà LÊ XUÂN THANH để lại là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bà LÊ XUÂN THANH tại địa chỉ số 283/37 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh theo Văn bản từ chối nhận di sản do Văn phòng công chứng Gia Định thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận số 019528 ngày 11/11/2014.
(Kèm Theo Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà LƯƠNG XUÂN HUÊ).
Vậy, bà  DƯƠNG XUÂN HUÊ là người duy nhất nhận thừa kế di sản do bà LÊ XUÂN THANH để lại là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bà LÊ XUÂN THANH tại địa chỉ số 283/37 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh.
Bằng văn bản này, Ông DƯƠNG XUÂN THU hành động nhân danh cá nhân và đại diện theo ủy quyền của các ông, bà: DƯƠNG XUÂN THỦY (DUONG THUY XUAN), DƯƠNG XUÂN ĐÀO, DƯƠNG ANH DŨNG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ Ông DƯƠNG VĂN LỰU và phần Bà LÊ XUÂN THANH được thừa kế từ ông DƯƠNG VĂN LỰU để lại theo luật định cho Bà DƯƠNG XUÂN HUÊ.
Bà DƯƠNG XUÂN HUÊ ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế khác tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông DƯƠNG VĂN LỰU và Bà LÊ XUÂN THANH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 01, TP. HCM  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 523
 • tháng này: 40247
 • Tổng lượt truy cập: 5181565