Thông báo niêm yết khai nhận di sản thừa kế của ông Nguyễn Văn Sang, bà Nguyễn Thị Tư, bà Nguyễn Thị Thanh Hương và ông Nguyễn Văn Minh

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 158/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 05 tháng 5     năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 404; tờ bản đồ số 4; địa chỉ: 11C/3 Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Sang, bà Nguyễn Thị Tư, bà Nguyễn Thị Thanh Hương và ông Nguyễn Văn Minh để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 : NGUYỄN VĂN MINH                                          Sinh năm: 1955
Chết ngày       : 10/12/1998
            Là con của ông Nguyễn Văn Sang và bà Nguyễn Thị Tư
            Ông Nguyễn Văn Minh có vợ và con là:
1.1 Bà             : CHÂU TÚ LIÊN                                                    Sinh năm: 1956
CMND số       : 020 425 101 cấp tại CA TP HCM              
1.2 Bà              : CHÂU THIÊN THANH                                        Sinh năm: 1973
CMND số       : 022 543 100 cấp tại CA TP HCM              
1.3 Ông           : NGUYỄN NGỌC TUẤN                          Sinh năm: 1976
CMND số       : 022 768 764 cấp tại CA TP HCM
Cùng thường trú: 11/C3 Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
2)     Bà                    : NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG                      Sinh năm: 1958
Chết ngày       : 21/06/1991
            Là con của ông Nguyễn Văn Sang và bà Nguyễn Thị Tư
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương sống độc thân.
3)     Ông                 : NGUYỄN VINH QUANG                                    Sinh năm: 1956
CMND số       : 025 438 900 cấp tại CA TP HCM
Thường trú      : 11/C3 Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
Là con của ông Nguyễn Văn Sang và bà Nguyễn Thị Tư
4)     Bà                    : NGUYỄN THỊ NGUYỆT                         Sinh năm: 1965
CMND số       : 021 581 390 cấp tại CA TP HCM
Thường trú      : 11/C3 Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
            Là con của ông Nguyễn Văn Sang và bà Nguyễn Thị Tư
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Nguyễn Văn Sang sinh năm 1910, chết ngày 26/09/1976 theo Giấy chứng tử số 263 do UBND Quận 1, TP HCM cấp.
Bà Nguyễn Thị Tư sinh năm 1927, chết ngày 16/12/2010 theo Giấy chứng tử số 143, quyển số 01/2010 do UBND Quận 1, TP HCM cấp.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương sinh năm 1958, chết ngày 21/06/1991 theo Giấy chứng tử số 110, quyển số 01/1991 do UBND Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM cấp.
Ông Nguyễn Văn Minh sinh năm 1955, chết ngày 10/12/1998 theo Giấy chứng tử số 92, quyển số 01/98 do UBND Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 404; tờ bản đồ số 4; địa chỉ: 11C/3 Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM căn cứ theo:
Ø  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 867945, số vào sổ cấp GCN: CH00819 do UBND Quận 1 TP HCM cấp ngày 01/04/2015;
Ø  Thông báo nộp lệ phí trước bạ ngày 16/04/2015.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
1.      Di sản do ông Nguyễn Văn Sang để lại là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Sang) tại thửa đất số 404; tờ bản đồ số 4; địa chỉ: 11C/3 Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Sang không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Văn Sang gồm:
-   Cha và mẹ của ông Nguyễn Văn Sang không rõ họ tên, chết trước ông Nguyễn Văn Sang và không có giấy chứng tử. (Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân kèm theo)
-   Vợ của ông Nguyễn Văn Sang là bà Nguyễn Thị Tư. (Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân kèm theo)
-   Ông Nguyễn Văn Sang và bà Nguyễn Thị Tư có bốn người con là: NGUYỄN VĂN MINH, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN VINH QUANG và NGUYỄN THỊ NGUYỆT. (Có Giấy khai sinh, Tờ tường trình và cam kết về nhân thân, Tờ cam kết kèm theo)
Như vậy, những người thừa kế của ông Nguyễn Văn Sang là các ông, bà: NGUYỄN THỊ TƯ, NGUYỄN VĂN MINH, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN VINH QUANG NGUYỄN THỊ NGUYỆT.  
2.      Di sản do bà Nguyễn Thị Thanh Hương để lại là Phần tài sản bà Hương được thừa kế từ cha là ông Nguyễn Văn Sang tại thửa đất số 404; tờ bản đồ số 4; địa chỉ: 11C/3 Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời, bà Nguyễn Thị Thanh Hương không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Nguyễn Thị Thanh Hương gồm:
-   Mẹ của bà Nguyễn Thị Thanh Hương là bà Nguyễn Thị Tư.
-   Bà Nguyễn Thị Thanh Hương không có chồng và không có con, không có cha mẹ nuôi, con nuôi.
(Có Tờ cam kết kèm theo)
Như vậy, người thừa kế di sản do bà Nguyễn Thị Thanh Hương để lại là bà Nguyễn Thị Tư.
3.      Di sản do ông Nguyễn Văn Minh để lại là Phần tài sản ông Minh được thừa kế từ cha là ông Nguyễn Văn Sang tại thửa đất số 404; tờ bản đồ số 4; địa chỉ: 11C/3 Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Minh không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Văn Minh gồm:
-   Mẹ của ông Nguyễn Văn Minh là bà Nguyễn Thị Tư.
-   Vợ của ông Nguyễn Văn Minh là bà Châu Tú Liên.
(Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân kèm theo)
-   Ông Nguyễn Văn Minh và bà Châu Tú Liên có hai người con là bà Châu Thiên Thanh và ông Nguyễn Ngọc Tuấn. (Có giấy khai sinh kèm theo)
Như vậy, người thừa kế di sản do ông Nguyễn Văn Minh để lại là bà Nguyễn Thị Tư, bà Châu Tú Liên, bà Châu Thiên Thanh và ông Nguyễn Ngọc Tuấn.
4.      Di sản do bà Nguyễn Thị Tư để lại là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (phần thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Tư và phần tài sản bà Tư được thừa kế từ chồng là ông Nguyễn Văn Sang) tại thửa đất số 404; tờ bản đồ số 4; địa chỉ: 11C/3 Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Nguyễn Thị Tư không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Nguyễn Thị Tư gồm:
-   Cha và mẹ của bà Nguyễn Thị Tư không rõ họ tên, chết trước ông bà Nguyễn Thị Tư và không có giấy chứng tử. (Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân kèm theo)
-   Chồng của bà Nguyễn Thị Tư là ông Nguyễn Văn Sang. (Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân kèm theo)
-   Ông Nguyễn Văn Sang và bà Nguyễn Thị Tư có bốn người con là: NGUYỄN VĂN MINH, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN VINH QUANG và NGUYỄN THỊ NGUYỆT. (Có Giấy khai sinh, Tờ tường trình và cam kết về nhân thân, Tờ cam kết kèm theo)
Ông NGUYỄN VĂN MINH và NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG chết trước bà Nguyễn Thị Tư và có hai người con của ông NGUYỄN VĂN MINH là bà CHÂU THIÊN THANH và ông NGUYỄN NGỌC TUẤN là người thừa kế thế vị của ông NGUYỄN VĂN MINH.
Như vậy, những người thừa kế di sản do bà Nguyễn Thị Tư để lại là các ông, bà: NGUYỄN VINH QUANG, NGUYỄN THỊ NGUYỆT, CHÂU THIÊN THANH NGUYỄN NGỌC TUẤN.
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN VINH QUANG, NGUYỄN THỊ NGUYỆT, CHÂU TÚ LIÊN, CHÂU THIÊN THANH NGUYỄN NGỌC TUẤN đồng ý nhận di sản thừa kế theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Sang, bà Nguyễn Thị Tư, bà Nguyễn Thị Thanh Hương và ông Nguyễn Văn Minh hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                   
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 586
  • tháng này: 40310
  • Tổng lượt truy cập: 5181628