Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông VÕ THÀNH LONG, bà LÊ THỊ LIỄU

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 153/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Số tiền bồi thường về việc thu hồi giải phóng mặt bằng căn nhà 29/10 Cù Lao Nguyễn Kiệu, P. 1, Q. 4 cho gia đình ông VÕ THÀNH LONG theo quyết định số 252/QĐ-UBND-CLNK, ngày 03/02/2015 của UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 01, QUẬN 4, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông VÕ THÀNH LONG, bà LÊ THỊ LIỄU để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1. Ông             : VÕ HỒNG SƠN                                        Sinh năm: 1957
      CMND số       : 022 287 656                                                cấp tại CA TP HCM
      Thường trú     : 25B Cù Lao Nguyễn Kiệu, P. 1, Q. 4, TP HCM
2. Bà               : VÕ NGỌC THỦY                         Sinh năm: 1963
      CMND số       : 020 496 056                                                            cấp tại CA TP HCM
      Thường trú     : 25B Cù Lao Nguyễn Kiệu, P. 1, Q. 4, TP HCM
3. Bà               : LÊ THỊ TUYẾT                                        Sinh năm: 1954
      CMND số       : 024 415 805                                                            cấp tại CA TP HCM
      Thường trú     : 25B Cù Lao Nguyễn Kiệu, P. 1, Q. 4, TP HCM
       4. bà               : NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Sinh năm: 1970
      CMND số       : 024 452 974                                               cấp tại CA TP HCM
      Thường trú     : 25B Cù Lao Nguyễn Kiệu, P. 1, Q. 4, TP HCM
5. Bà               : NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH                Sinh năm: 1971
      CMND số       : 024 452 975                                                            cấp tại CA TP HCM
      Thường trú     : 25B Cù Lao Nguyễn Kiệu, P. 1, Q. 4, TP HCM
6. Ông             : LÊ THÁI HÒA sinh năm: 1965, chết năm: 2012.
Ông LÊ THÁI HÒA có vợ:
6.1 Bà             : VÕ THỊ BÍCH LOAN                              Sinh năm: 1966
      CMND số       : 023 146 559                                                            cấp tại CA TP HCM
      Thường trú     : 41A/38F Cù Lao Nguyễn Kiệu, P. 1, Q. 4, TP HCM
6.2 Con          : LÊ THÁI ANH VŨ                                   Sinh năm: 2002
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông VÕ THÀNH LONG, bà LÊ THỊ LIỄU.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 1. Bà LÊ THỊ LIỄU sinh năm 1932, chết năm 2007, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: 25B Cù Lao Nguyễn Kiệu, P. 1, Q. 4, TP HCM (Theo giấy chứng tử số 06, quyển số 01/2007 do UBND P. 1, Q. 4, TP HCM cấp ngày 29/03/2007);
 1. Ông LÊ THÁI HÒA sinh năm 1965, chết năm 2012, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: 25B Cù Lao Nguyễn Kiệu, P. 1, Q. 4, TP HCM. (Theo Giấy chứng tử số 23, quyển số 01/2012 do UBND P. 1, Q. 4, TP HCM cấp ngày 04/5/2012);
 2. Ông VÕ THÀNH LONG sinh năm 1930, chết năm 2015 (có giấy chứng tử)
 III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là: Số tiền bồi thường về việc thu hồi giải phóng mặt bằng căn nhà 29/10 Cù Lao Nguyễn Kiệu, P. 1, Q. 4 cho gia đình ông VÕ THÀNH LONG theo quyết định số 252/QĐ-UBND-CLNK, ngày 03/02/2015 của UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Khai nhận di sản thừa kế bà LÊ THỊ LIỄU (sinh năm 1932, chết năm 2007):
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà LÊ THỊ LIỄU không lập Di chúc do đó, những người thừa kế theo pháp luật của bà LÊ THỊ LIỄU gồm:
 • Cha của bà LÊ THỊ LIỄU tên là NGUYỄN VĂN CHÍNH, chết trước bà LIỄU, không có giấy chứng tử;
 • Mẹ của bà LÊ THỊ LIỄU, không nhớ họ tên, chết trước bà LIỄU, không có giấy chứng tử;
 • Chồng bà LÊ THỊ LIỄU tên là VÕ THÀNH LONG.
 • Bà LÊ THỊ LIỄU và ông VÕ THÀNH LONG gồm có các người con: VÕ HỒNG SƠN, VÕ NGỌC THỦY, LÊ THỊ TUYẾT, LÊ THÁI HÒA.
Vậy, những người được hưởng di sản thừa kế của bà LÊ THỊ LIỄU gồm các ông, bà: VÕ THÀNH LONG, VÕ HỒNG SƠN, VÕ NGỌC THỦY, LÊ THỊ TUYẾT, LÊ THÁI HÒA;
 1. Khai nhận di sản thừa kế của ông LÊ THÁI HÒA (sinh năm 1965, chết năm 2012) là phần ông HÒA được thừa kế từ mẹ là bà LÊ THỊ LIỄU:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông LÊ THÁI HÒA không lập Di chúc, do đó những người thừa kế di sản ông HÒA gồm:
 • Cha của ông LÊ THÁI HÒA tên là VÕ THÀNH LONG
 • Mẹ của ông LÊ THÁI HÒA tên là LÊ THỊ LIỄU chết năm 2007.
 • Vợ ông LÊ THÁI HÒA tên là VÕ THỊ BÍCH LOAN.
 • Ông LÊ THÁI HÒA và bà VÕ THỊ BÍCH LOAN có 01 người con là trẻ LÊ THÁI ANH VŨ sinh năm 2002.
Vậy những người được thừa kế phần di sản ông HÒA gồm các ông bà: VÕ THÀNH LONG, VÕ THỊ BÍCH LOAN, trẻ  LÊ THÁI ANH VŨ;
 1. Khai nhận di sản thừa kế của ông VÕ THÀNH LONG (sinh năm 1930, chết năm 2015) là phần quyền sở hữu của ông LONG và phần di sản ông LONG được thừa kế từ bà LÊ THỊ LIỄU và ông LÊ THÁI HÒA:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông LONG không lập Di chúc, do đó những người thừa kế theo pháp luật của ông LONG gồm:
 • Cha của ông VÕ THÀNH LONG tên là VÕ VĂN ƠN, chết trước ông LONG, không có giấy chứng tử;
 • Mẹ của ông VÕ THÀNH LONG tên là PHẠM THỊ NHIỀU, chết trước ông LONG, không có giấy chứng tử.
 • Vợ ông VÕ THÀNH LONG tên là LÊ THỊ LIỄU chết năm 2007.
 • Ông VÕ THÀNH LONG và bà LÊ THỊ LIỄU gồm có 04 người con gồm: VÕ HỒNG SƠN, VÕ NGỌC THỦY, LÊ THỊ TUYẾT, LÊ THÁI HÒA. Ngoài ra, ông LONG còn có 02 người con riêng là bà: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH.
Vậy những người được thừa kế của ông VÕ THÀNH LONG gồm: VÕ HỒNG SƠN, VÕ NGỌC THỦY, LÊ THỊ TUYẾT, LÊ THÁI HÒA NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH.
Bằng văn bản này, các ông, bà: VÕ HỒNG SƠN, VÕ NGỌC THỦY, LÊ THỊ TUYẾT, NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, VÕ THỊ BÍCH LOAN, trẻ LÊ THÁI ANH VŨ (bà LOAN hành động nhân danh cá nhân và làm đại diện cho trẻ LÊ THÁI ANH VŨ)  đồng ý nhận di sản thừa kế do ông VÕ THÀNH LONG, bà LÊ THỊ LIỄU để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông VÕ THÀNH LONG, bà LÊ THỊ LIỄU hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 01, quận 04, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Trần Duy Mỹ
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 563
 • tháng này: 40287
 • Tổng lượt truy cập: 5181605