Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Phùng Thành

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 55/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày05 tháng 02 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
Là phần thuộc quyền của ông Phùng Thành đối với đất số 157 Lý Nam Đế, Phường &, quận 11, tp.HCM.
 
Kính gử: UBND Phường 7, Quận 11, TP.HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế như sau:
 1. Nội dung về người để lại di sản (người chết) và di sản do người chết để lại:
 1. Họ và tên người chết:
Ông: Phùng Thành, sinh năm 1943 chết ngày 11/11/2009
Khai tử số 91/QH  ngày 08/12/2009, do UBND Phường 7, Quận11, TP. HCM cấp.
Nơi thường trú cuối cùng: 157 Lý Nam Đế, Phường &, quận 11, tp.HCM.
2. Di sản, nơi có di sản và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng:
Là phần thuộc quyền của ông Phùng Thành với nhà đất số 157 Lý Nam Đế, Phường 7, quận 11, tp.HCM theo:
-Quyết định điều chỉnh tạm giao nhà để mở rộng sản xuất số 274/QĐ-NĐ-UB ngày 15/07/1987 của UBND quận 11, tpHCM;
-Biên bản bàn giao ngày 18/7/1987 của đội quản lý nhà thuộc phòng xây dựng thuộc UBND Quận 11, tpHCM.
-Phiếu kiểm tra hiện trạng nhà cấp 3, 4 và tình hình sử dụng ngày ngày 25/7/1987 của phòng xây dựng thuộc Đội hóa giánh nhà thuộc UBND Quận 11, TPHCM
-Biên bản giải quyết nhà 157 Lý Nam Đế ngày 16/07/1987;
-Giấy phép xây dựng số 444/GP-XD ngày 11/9/1987 của Uỷ ban xây dựng cơ bản thuộc UBND tpHCM.
-Hợp đồng thuê nhà số 03/97 giữa phòn quản lý đô thị Quận 11 và ông Phùng Thành
-Hợp đồng thuê nhà sản xuất kinh doanh số 04/7-2007 SXKD ngày 03/7/2007 giữa công ty dịch vụ công ích quận 11 với ông Phùng Thành;
-Phụ lục Hợp đồng thuê nhà số 03/7/2008 ngày 01/4/2008 giữa công ty dịch vụ công ích quận 11 với ông Phùng Thành;
-Biên bản tiếp xúc số 06/139 MB-NX ngày 01/4/2010 giữa công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 11 với bà Hồ Nữ (vợ ông Phùng Thành) về việc thi tiền tạm ứng chi phí lập thủ tục bán nhà xưởng thuộc sỏ hữu nhà nước;
-Biên bản làm việc ngày 27/11/2013 giữa Phòng tài chính kế hoạch Quận 11 và bà Hồ Nữ.
(Nhà đất số 157 Lý Nam Đế, Phường &, quận 11, tp.HCM có nguồn gốc là tài sản thuộc sở hữu nhà nước do UBND Quận 11 quản lý. Từ năm 1987 UBND Quận 11 cho ông Phùng Thành (tổ hợp sản xuất may mặc) thuê. Cũng năm 1987 Ủy ban xây dựng cơ bản thuộc UBND tpHCM cấp giấy phép xây dựng cho phép ông Phùng Thành xây dựng lại trên nền đất cũ. Ông Phùng Thành ông Phùng Thành và vợ ông tiếp tục ký các hợp đồng thuê nhà. Năm 2010 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 11 với bà Hồ Nữ (vợ ông Phùng Thành) về việc thi tiền tạm ứng chi phí lập thủ tục bán nhà xưởng thuộc sỏ hữu nhà nước.
Như vậy di sản thừa kế do ông Phùng Thành để lại là phần thuộc quyền của ông Phùng Thành đối với quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc mua nhà đất số 157 Lý Nam Đế, Phường 7. Quận 11, TPHCM)
 1. Nội dung khai về những người thừa kế di sản của ông Phùng  Thành
Theo khai nhận, ông Phùng  Thành chết không để lại di chúc. Những người thừa kế theo luật ở hàng thừa kế thứ nhất của ông gồm có:
 1. Cha, mẹ của ông Phùng  Thành:
Điều đã chết trước ông Phùng  Thành (không có chứng tử theo cam kết của người khai nhận di sản).
Mẹ : Nhậm Thị Hữu, sinh năm 1914, chết 25/11/2009
Bà Hữu là mẹ chết sau con do đó phần di sản bà được hưởng của con là ông Phùng Thành thì các con bà được hưởng.
Theo tường trình của người khai nhận di sản, bà Hữu có 2 người con là ông Phùng Thành và ông Phùng Khai, nhưng ông Phùng Khai cũng đã chết trước bà Hữu. Người khai di sản cũng có cam kết là ông Phùng Khai khi chết không có vợ, con kể cả con nuôi.
Căn cứ vào tường trình của người khai di sản thì các con của ông Phùng Thành sẽ là người thừa kế thế vị của ông Thành và hưởng phần di sản do bà hưu được hưởng của ông Phùng Thành ( các con của ông Phùng Thành, những người thừa kế của ông Thành sẽ được đề cập đến tại điểm 3,mục II văn bản này)
 1. Vợ của ông Phùng  Thành
Họ tên:                                   Hồ Nữ, sinh năm: 1954 (Có hôn thú)
CMND số: 021 797 088      Nơi cấp: CA TP.HCM
Thường trú tại: 157 Lý Nam Đế, Phường 7, quận 11, TP.HCM.
 1. Con của ông Phùng Thành:
  1. Ông:                            Phùng Chí Hào, sinh năm: 1978. Có khai sinh
CMND số:          023 245 606          Nơi cấp: CA TP.HCM
 1. Ông:                            Phùng Chí Tín, sinh năm: 1980. Có khai sinh
CMND số:          023 245 611          Nơi cấp: CA TP.HCM
 1. Bà:                              Phùng Bội Dinh, sinh năm: 1983. Có khai sinh
CMND số:          023 838 718          Nơi cấp: CA TP.HCM
 1. Ông:                            Phùng Chí Liêm, sinh năm: 1987. Có khai sinh
CMND số:          024 106 177          Nơi cấp: CA TP.HCM
 1. Ông:                            Phùng Chí Đạt, sinh năm: 1987. Có khai sinh
CMND số:          024 106 197          Nơi cấp: CA TP.HCM
Cùng thường trú: 157 Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, TPHCM
(Các con ông Phùng Thành thừa kế di sản của cha đồng thời cũng là người thừa kế thế vị của ông Phùng Thành để nhận phần di sản mà bà nội của họ - bà Hữu – được hưởng từ ông Phùng Thành0
III . Nội dung khai về người được nhận di sản của ông Phùng Thành
 
06người có tên dưới đây (vợ và các con của ông Phùng Thành) nhận di sản là:
Là phần thuộc quyền của ông Phùng Thành đối với quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc mua nhà đất số 157 Lý Nam Đế,phường 7, quận 11, tp.HCM)
Họ tên:                                               Hồ Nữ, sinh năm: 1954
Ông:                                                    Phùng Chí Hào, sinh năm: 1978.
Ông:                                                    Phùng Chí Tín, sinh năm: 1980.
Bà:                                                      Phùng Bội Dinh, sinh năm: 1983.
Ông:                                                    Phùng Chí Liêm, sinh năm: 1987
Ông:                                                    Phùng Chí Đạt, sinh năm: 1987.
 • Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế hoặc những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên. Mọi tranh chấp khiếu nại hoặc tố cáo (nếu có) về việc bỏ sót người được hưởng di sản, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản xin lien hệ hoặc gửi thư đến
Văn phòng Công chứng Gia Định
Địa chỉ:  214/B11 đường Nguyễn Trãi , quận 01, TP.HCM
0906043919 – 0903731959 (Gặp C Oanh)
 • Nếu quá hạn  15 ngày kể từ ngày ký niêm yết mà Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến ý kiến hay đơn thư tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo, Văn Phòng công chứng Gia Định sẽ thực hiện việc chứng nhấn văn bản khai nhận di sản thừa kế trên theo quy định của pháp luật.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND phường 7, quận 11 trong việc niêm yết văn bản này tại địa phương.
Nơi nhận:                                                                                            VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- UBND Phường 7, Quận 11, TP.HCM.            
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 7
 • Hôm nay: 690
 • tháng này: 40414
 • Tổng lượt truy cập: 5181732