Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông NGUYỄN VĂN NGỌC

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:              / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày        tháng              năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sở hữu căn nhà tại địa chỉ: 22 Đường số 7, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân (số cũ: 1/14 Ấp 2, Xã Bình Hưng Hòa, Huyện Bình Chánh), TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN VĂN NGỌC để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : ĐOÀN THỊ THANH CHI                        Sinh năm        : 1965
CMND số       : 023 740 080  Cấp tại CA TP.HCM           
Thường trú     : 155-157 P606 L6 Bùi viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
            Là  vợ ông NGUYỄN VĂN NGỌC (Có giấy chứng nhận kết hôn)
 1. Trẻ                  : NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG  Sinh ngày 12/10/1997
CMND số       :  025 930 115  Cấp tại CA TP.HCM        
 1. Trẻ                  : NGUYỄN NGỌC HẠ LONG                  Sinh ngày 11/02/2000
CMND số       :  025 818 738  Cấp tại CA TP.HCM        
Cùng thường trú: 155-157 P606 L6 Bùi viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
Đều là con ông NGUYỄN VĂN NGỌC (có giấy khai sinh kèm theo)
Trẻ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG và trẻ NGUYỄN NGỌC HẠ LONG chưa thành niên nên có mẹ là bà ĐOÀN THỊ THANH CHI làm đại diện theo quy định của pháp luật (có giấy khai sinh kèm theo)
            Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN VĂN NGỌC.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 • Ông NGUYỄN VĂN NGỌC sinh năm: 1962, chết ngày 05/02/2004 (Theo giấy chứng tử số 24, quyển số 01/04 ngày 03/03/2004 do ủy ban nhân Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM cấp).
 • Bà BÙI THỊ THƯỚC sinh năm: 1928, chết ngày 11/08/2012 (Theo giấy chứng tử số 49, quyển số 01 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Thị Trấn Đình Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng ngày 28/08/2012).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu căn nhà tại địa chỉ: 22 Đường số 7, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân (số cũ: 1/14 Ấp 2, Xã Bình Hưng Hòa, Huyện Bình Chánh), TP.HCM, căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:
 • Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà số chứng thực: 142/Quyển số: 01/TP/CC-SCT/HĐGD ngày 08/08/2001 do Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh, TP.HCM chứng thực;
 • Trích lục sổ nộp lệ phí trước bạ ngày 20/05/2014;
 • Quyết định đổi số nhà số 486/QĐ-UBND-QLĐT ngày 05/10/2009 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân, TP.HCM cấp.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Khai phần di sản của ông NGUYỄN VĂN NGỌC (chết ngày 05/02/2004)
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN VĂN NGỌC không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN VĂN NGỌC gồm:
-   Cha của ông NGUYỄN VĂN NGỌC tên là NGUYỄN VĂN MINH chết trước NGUYỄN VĂN NGỌC có giấy chứng tử (có giấy khai sinh của ông NGỌC, tờ tường trình về quan hệ nhân thân, giấy cam kết kèm theo)
-   Mẹ của ông NGUYỄN VĂN NGỌC tên là BÙI THỊ THƯỚC sinh năm: 1928 (có giấy khai sinh ông NGỌC kèm theo).
-   Vợ ông NGUYỄN VĂN NGỌC là bà ĐOÀN THỊ THANH CHI, Sinh năm: 1965 (có giấy chứng nhận kết hôn kèm theo).
-   Lúc sinh thời ông NGUYỄN VĂN NGỌC không có cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng (có giấy cam kết kèm theo).
-   Ông NGUYỄN VĂN NGỌC và bà ĐOÀN THỊ THANH CHI có 02 người con như đã nêu trên (có giấy khai sinh kèm theo).
   Vậy những người thừa kế Phần di sản của ông NGUYỄN VĂN NGỌC để lại gồm: Bà ĐOÀN THỊ THANH CHI, bà BÙI THỊ THƯỚC, trẻ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG và trẻ NGUYỄN NGỌC HẠ LONG (có mẹ là bà ĐOÀN THỊ THANH CHI làm đại diện).
 1. Khai phần di sản của bà BÙI THỊ THƯỚC (chết ngày 11/08/2012) – Là phần di sản bà PHƯỚC được thừa kế từ con là ông NGUYỄN VĂN NGỌC.
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà BÙI THỊ THƯỚC không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà BÙI THỊ THƯỚC gồm:
-  Cha, mẹ của bà BÙI THỊ THƯỚC không rõ tên chết trước bà BÙI THỊ THƯỚC không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân, giấy cam kết kèm theo).
-   Chồng bà BÙI THỊ THƯỚC là ông NGUYỄN VĂN MINH, chết năm: 1985 (có giấy chứng tử kèm theo).
-    Lúc sinh thời bà BÙI THỊ THƯỚC không có cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng (có giấy cam kết kèm theo).
-   Bà BÙI THỊ THƯỚC và ông NGUYỄN VĂN MINH có 04 người con (có giấy khai sinh kèm theo) gồm:
1)  Ông NGUYỄN VĂN SINH, sinh năm: 1959, CMND số 250 883 789
2)  Bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, sinh năm: 1957, CMND số 250 412 394
3)  Bà NGUYỄN THỊ HOA, sinh năm: 1967, CMND số 024 178 989
4)  Ông NGUYỄN VĂN NGỌC, chết năm: 2004
Do ông NGUYỄN VĂN NGỌC chết trước bà BÙI THỊ THƯỚC nên các con của ông NGỌC gồm; Trẻ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG và trẻ NGUYỄN NGỌC HẠ LONG (có mẹ là bà ĐOÀN THỊ THANH CHI làm đại diện) sẽ là người thừa kế thế vị đối với phần thừa kế của ông NGỌC được thừa kế từ mẹ - BÙI THỊ THƯỚC.
Bà NGUYỄN THỊ HOA hành động nhân danh cá nhân và đại diện cho ông NGUYỄN VĂN SINH và bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG theo Hợp đồng ủy quyền số 5369, quyển số 03, TP/CC – SCC/HĐGD ngày 29/04/2014 do Văn phòng công chứng Văn Long, Tỉnh Lâm Đồng chứng nhận. Bà NGUYỄN THỊ HOA cam kết hợp đồng ủy quyền này còn hiệu lực pháp luật.
Vậy những người thừa kế phần di sản của bà BÙI THỊ THƯỚC gồm các ông, bà: NGUYỄN VĂN SINH, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, NGUYỄN THỊ HOA, Trẻ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG và trẻ NGUYỄN NGỌC HẠ LONG.
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN THỊ HOA, NGUYỄN VĂN SINH, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG (có bà NGUYỄN THỊ HOA làm đại diện theo ủy quyền) tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mà mình được thừa kế từ mẹ là bà BÙI THỊ THƯỚC để lại theo luật định cho bà ĐOÀN THỊ THANH CHI. Bà ĐOÀN THỊ THANH CHI ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
Vậy bà ĐOÀN THỊ THANH CHI, trẻ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG và trẻ NGUYỄN NGỌC HẠ LONG (có mẹ là bà ĐOÀN THỊ THANH CHI làm đại diện) đồng ý nhận phần di sản thừa kế do ông NGUYỄN VĂN NGỌC để lại theo luật định.

V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN VĂN NGỌC hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 613
 • tháng này: 40337
 • Tổng lượt truy cập: 5181655