Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà DƯƠNG THỊ PHI LAN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 156/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sở hữu căn nhà số: 05 Đường Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG BẾN THÀNH, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà DƯƠNG THỊ PHI LAN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 : NGUYỄN TẤT KHẢM                            Sinh năm        : 1947
CMND số       : 024 543 863  Cấp Tại CA TP.HCM          
Thường trú     : 05 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Là chồng Bà DƯƠNG THỊ PHI LAN (có giấy công nhận kết hôn)
2)     Ông                 : NGUYỄN TẤT DƯƠNG THUẤN         Sinh năm        : 1986
CMND số       : 024 577 911  Cấp Tại CA TP.HCM
3)     Bà                   : NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU Sinh năm        : 1989
CMND số       : 024 543 864  Cấp Tại CA TP.HCM        
Cùng thường trú: 05 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Đều là con bà DƯƠNG THỊ PHI LAN (có giấy khai sinh)
Bà NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU hành động nhân danh và làm đại diện cho ông NGUYỄN TẤT DƯƠNG THUẤN theo hợp đồng ủy quyền số: 22392 ngày 20/08/2013 do Phòng công chứng số 1, TP.HCM chứng nhận. Bà NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU cam kết hợp đồng ủy quyền này còn hiệu lực pháp luật.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà DƯƠNG THỊ PHI LAN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
1.      Bà DƯƠNG THỊ PHI LAN sinh năm: 1954, chết ngày 01/10/1995 (Theo giấy chứng tử số: 69/95, quyển số: I/P.BT đăng ký tại UBND Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM ngày 02/10/1995).
2.      Ông DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM sinh năm: 1914, chết ngày 26/06/2002 (theo giấy chứng tử số: 54, quyển số 01/2002 đăng ký tại UBND Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM ngày 10/07/2002).
3.      Bà LÊ THỊ PHÚ sinh năm: 1917, chết ngày 25/10/1997 (theo giấy chứng tử số: 52/ĐKTH, quyển số: 1/97 đăng ký tại UBND Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM ngày 14/11/1997).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền ngôi nhà số: 05 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:
-         Hợp đồng tặng cho nhà số: 7297/HĐ-TCN, số công chứng 64545 do Phòng công chứng số 1 nhà nước TP.HCM chứng nhận ngày 29/12/1994;
-         Trước bạ nhà đất ngày 17/02/1995;
-         Bản vẽ do Công ty TNHH Thiết kế & tư vấn đầu tư xây dựng Lam An ngày 14/03/2007.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
1.      Khai nhận phần di sản của bà DƯƠNG THỊ PHI LAN (chết ngày 01/10/1995)
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà DƯƠNG THỊ PHI LAN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà DƯƠNG THỊ PHI LAN gồm:
-     Cha của bà DƯƠNG THỊ PHI LAN tên là DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM sinh năm: 1914 (có thẻ căn cước – tờ tường trình về quan hệ nhân thân)
-    Mẹ của bà DƯƠNG THỊ PHI LAN tên là LÊ THỊ PHÚ sinh năm: 1917 (có thẻ căn cước – tờ tường trình về quan hệ nhân thân)
-    Chồng của bà DƯƠNG THỊ PHI LAN là ông NGUYỄN TẤT KHẢM,        Sinh năm: 1947 (có giấy công nhận kết hôn)    
-    Bà DƯƠNG THỊ PHI LAN và ông NGUYỄN TẤT KHẢM có 02 người con như đã nêu trên (có giấy khai sinh).
Vậy những người thừa kế phần di sản của bà DƯƠNG THỊ PHI LAN gồm các ông, bà: DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM, LÊ THỊ PHÚ, NGUYỄN TẤT KHẢM, NGUYỄN TẤT DƯƠNG THUẤN, NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU.
2.      Khai phần di sản của bà LÊ THỊ PHÚ (chết ngày 25/10/1997) – Là phần di sản của bà PHÚ được thừa kế từ con là DƯƠNG THỊ PHI LAN.
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà LÊ THỊ PHÚ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà LÊ THỊ PHÚ gồm:
-    Cha, mẹ của bà LÊ THỊ PHÚ không rõ tên, chết trước bà PHÚ không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân).
-    Chồng của bà LÊ THỊ PHÚ tên là DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM, Sinh năm: 1914 (có chứng chỉ thế vì khai sinh con).
-    bà LÊ THỊ PHÚ có 06 người con (có chứng chỉ thế vì khai sinh – đơn cam kết) gồm:
1. Ông DƯƠNG ĐÌNH HUY           Sinh năm: 1942       
2. Ông DƯƠNG ĐÌNH HIỆP           Sinh năm: 1947       
3. Ông DƯƠNG ĐÌNH HÙNG        Sinh năm: 1950
4. Bà HƯƠNG XUAN THI DUONG (Dương Thị Hương Xuân)
  sinh năm: 1960
5. Bà SEN THI DUONG (Dương Thị Sen) Sinh năm: 1953       
6. Bà DƯƠNG THỊ PHI LAN          Sinh năm: 1954
Do bà DƯƠNG THỊ PHI LAN chết trước bà LÊ THỊ PHÚ nên các con của bà LAN gồm: NGUYỄN TẤT DƯƠNG THUẤN, NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU là người thừa kế thế vị nhận phần di sản của bà LAN được thừa kế từ mẹ - LÊ THỊ PHÚ.
Ông DƯƠNG ĐÌNH HUY nhượng quyền hưởng di sản thừa kế phần của mình được hưởng từ cha mẹ cho bà NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU theo Văn bản nhượng quyền hưởng di sản thừa kế số: 312 ngày 18/09/2013 do Văn phòng công chứng Anh Khoa, Tỉnh Khánh Hòa chứng nhận.
Ông nguyễn tất khảm hành động nhân danh cá nhân và đại diện cho các ông, bà: DƯƠNG ĐÌNH HIỆP, DƯƠNG ĐÌNH HÙNG, HƯƠNG XUAN THI DUONG (Dương Thị Hương Xuân) và bà SEN THI DUONG (Dương Thị Sen) theo:
-      Hợp đồng ủy quyền số 010368 ngày 22/06/2015 do Văn phòng công chứng Gia Định, TP.HCM chứng nhận.
-      Hợp đồng ủy quyền số 010071 ngày 17/06/2015 do Văn phòng công chứng Gia Định, TP.HCM chứng nhận.
-      Hợp đồng ủy quyền được hợp pháp hóa lãnh sự số: 133.2/HPH/2015 ngày 05/02/2015 do Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại HIU-XTƠN, TEXAS, HOA KỲ chứng nhận và được thụ ủy tại Văn phòng công chứng Gia Định, TP.HCM số 006246 ngày 20/04/2015.
-      Hợp đồng ủy quyền được hợp pháp hóa lãnh sự số: 133.1/HPH/2015 ngày 05/02/2015 do Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại HIU-XTƠN, TEXAS, HOA KỲ chứng nhận và được thụ ủy tại Văn phòng công chứng Gia Định, TP.HCM số 006247 ngày 20/04/2015.  
Ông Nguyễn Tất Khảm cam kết những hợp đồng ủy quyền nêu trên còn hiệu lực pháp luật.
Vậy những người thừa kế phần di sản của bà LÊ THỊ PHÚ gồm các ông, bà: DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM, DƯƠNG ĐÌNH HUY, DƯƠNG ĐÌNH HIỆP, DƯƠNG ĐÌNH HÙNG, HƯƠNG XUAN THI DUONG (Dương Thị Hương Xuân), SEN THI DUONG (Dương Thị Sen), NGUYỄN TẤT DƯƠNG THUẤN, NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU.
3.      Khai nhận di sản của ông DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM (chết ngày 26/06/2002) – Là phần di sản ông NGHIỆM được thừa kế từ con là bà DƯƠNG THỊ PHI LAN và vợ là bà LÊ THỊ PHÚ.
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM gồm:
-   Cha, mẹ của ông DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM không rõ tên, chết trước ông NGHIỆM không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân);
-    Vợ của ông DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM tên là LÊ THỊ PHÚ sinh năm: 1917, chết năm: 1997 có giấy chứng tử (có chứng chỉ thế vì khai sinh con);
-    Ông DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM và bà LÊ THỊ PHÚ có 06 người con (có chứng chỉ thế vì khai sinh – đơn cam kết) gồm:
1. Ông DƯƠNG ĐÌNH HUY           Sinh năm: 1942       
2. Ông DƯƠNG ĐÌNH HIỆP           Sinh năm: 1947       
3. Ông DƯƠNG ĐÌNH HÙNG        Sinh năm: 1950
4. Bà HƯƠNG XUAN THI DUONG (Dương Thị Hương Xuân)
    Sinh năm: 1960
5. Bà SEN THI DUONG (Dương Thị Sen) Dinh năm: 1953      
6. Bà DƯƠNG THỊ PHI LAN          Sinh năm: 1954
Do bà DƯƠNG THỊ PHI LAN chết trước ông DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM nên các con của bà LAN gồm: NGUYỄN TẤT DƯƠNG THUẤN, NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU là người thừa kế thế vị nhận phần di sản của bà LAN được thừa kế từ cha - DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM.
Vậy những người thừa kế phần di sản của ông DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM gồm các ông, bà: DƯƠNG ĐÌNH HUY, DƯƠNG ĐÌNH HIỆP, DƯƠNG ĐÌNH HÙNG, HƯƠNG XUAN THI DUONG (Dương Thị Hương Xuân), SEN THI DUONG (Dương Thị Sen), NGUYỄN TẤT DƯƠNG THUẤN, NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU.
Bằng văn bản này các ông, bà: DƯƠNG ĐÌNH HUY, DƯƠNG ĐÌNH HIỆP, DƯƠNG ĐÌNH HÙNG, HƯƠNG XUAN THI DUONG (Dương Thị Hương Xuân) và bà SEN THI DUONG (Dương Thị Sen) (có ông NGUYỄN TẤT KHẢM làm đại diện theo ủy quyền) tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần di sản được thừa kế từ cha, mẹ là ông DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM, bà LÊ THỊ PHÚ cho bà NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU. Bà NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế khác tặng cho như đã nêu trên.
Ông NGUYỄN TẤT DƯƠNG THUẤN (có người đại diện theo ủy quyền là bà NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU) tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được hưởng từ mẹ là bà DƯƠNG THỊ PHI LAN và phần thừa kế thế vị di sản của bà LAN được thừa kế từ cha, mẹ là ông DƯƠNG ĐÌNH NGHIỆM và bà LÊ THỊ PHÚ cho ông NGUYỄN TẤT KHẢM. Ông NGUYỄN TẤT KHẢM ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế khác tặng cho như đã nêu trên.
Các ông, bà NGUYỄN TẤT KHẢM, NGUYỄN THỊ DƯƠNG CHÂU ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế khác tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà DƯƠNG THỊ PHI LAN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM   trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1361
  • tháng này: 63571
  • Tổng lượt truy cập: 5532696