NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH
Cử nhân luật NGUYỄN THỊ HOÀNG KHOA
Trưởng phòng Hành chính
Nhân viên kế toán: TRẦN THUỴ YẾN
Nhân viên Thủ Quỹ: NGUYỄN THỊ LAN
Nhân viên hành chính: NGUYỄN VĂN THUỲ
Nhân viên hành chính: HỒ KIM YẾN
Nhân viên bảo vệ: LÊ VĂN HỒNG
Nhân viên bảo vệ: NGUYỄN HỮU LẬP
Nhân viên bảo vệ: BÀNH KIM THANH